نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

سال 1396
سال 1396
سال 1396
هجدهمین مسابقات ملی مهارت
هجدهمین مسابقات ملی مهارت
هجدهمین مسابقات ملی مهارت
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
خوش درخشیدن کارکنان مرکز آموزش های فنی و حرفه ای در مسابقات ورزشی بانوان استان در مسابقات...
خوش درخشیدن کارکنان مرکز آموزش های فنی و حرفه ای در مسابقات ورزشی بانوان استان در مسابقات...
خوش درخشیدن کارکنان مرکز آموزش های فنی و حرفه ای در مسابقات ورزشی بانوان استان در مسابقات دارت و آمادگی جسمانی که با حضور بانوان شاغل در دستگاههای...
خوش درخشیدن کارکنان مرکز آموزش های فنی و حرفه ای در مسابقات ورزشی بانوان استان در مسابقات...
شرکت کارکنان مرکز کوثر در همایش اندیشه و رسانه
شرکت کارکنان مرکز کوثر در همایش اندیشه و رسانه
شرکت کارکنان مرکز کوثر در همایش اندیشه و رسانه
بازدید کارشناسان دانشگاه زنجان از کارگاه های مرکز کوثر
بازدید کارشناسان دانشگاه زنجان از کارگاه های مرکز کوثر
بازدید کارشناسان دانشگاه زنجان از کارگاه های مرکز کوثر
دی ان ان