نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

سال 1396

سال 1396

سال 1396
هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
بازدید رئیس محترم اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی از مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران کوثر

بازدید رئیس محترم اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی از مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران کوثر

بازدید رئیس محترم اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی از مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران کوثر  به مناست هفته ملی مهارت   
بازدید رئیس محترم اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی از مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران کوثر
خوش درخشیدن کارکنان مرکز آموزش های فنی و حرفه ای در مسابقات ورزشی بانوان استان در مسابقات...

خوش درخشیدن کارکنان مرکز آموزش های فنی و حرفه ای در مسابقات ورزشی بانوان استان در مسابقات...

خوش درخشیدن کارکنان مرکز آموزش های فنی و حرفه ای در مسابقات ورزشی بانوان استان در مسابقات دارت و آمادگی جسمانی که با حضور بانوان شاغل در دستگاههای...
خوش درخشیدن کارکنان مرکز آموزش های فنی و حرفه ای در مسابقات ورزشی بانوان استان در مسابقات...
شرکت کارکنان مرکز کوثر در همایش اندیشه و رسانه

شرکت کارکنان مرکز کوثر در همایش اندیشه و رسانه

شرکت کارکنان مرکز کوثر در همایش اندیشه و رسانه
دی ان ان